Ffoniwch Ni’n Nawr 02920 799 133

Croeso i’r Porth Dysgwyr ar wefan t2 Group


Mae’r adran hon o’r wefan yn ceisio rhoi’r holl gyngor a’r arweiniad sydd ei angen ar staff, dysgwyr a phartneriaid t2 tra maen nhw’n dilyn cwrs hyfforddi gyda t2 group.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi wella ein gwasanaethau.

Cyngor ac Arweiniad – Dolenni defnyddiol

Addiction Helper 08000241480 www.addictionhelper.com
Gwasanaeth annibynnol i bobl â dibyniaeth, wedi ei greu gan bobl sy’n gwella.

Yr Asiantaeth Budd-daliadau www.gov.uk/browse/benefits
Pryd a sut mae taliadau budd-daliadau’n cael eu gwneud, cynghorydd budd-daliadau a thwyll budd-daliadau.

Brooks 0808 802 1234 www.brook.org.uk
Cyngor cyfrinachol ac am ddim ynglŷn ag iechyd rhyw a dulliau atal cenhedlu i bobl ifanc.

Canolfan Cyngor ar Bopeth Rhifau lleol www.citizensadvice.org.uk
Gwasanaeth lleol sy’n rhoi cyngor ac arweiniad ar nifer o wahanol bynciau.

Cwnsela Rhifau lleol www.counselling‐directory.org.uk
Mae'n rhoi gwybodaeth am sefydliadau cymorth arbenigol sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol.

Crimestoppers 0800 555111 www.crimestoppers-uk.org
Llinell gymorth genedlaethol gyfrinachol i adrodd ynghylch troseddau’n ddienw.

Cymdeithas Dyslecsia 0845 251 9002 www.bdadyslexia.org.uk
Mae'n rhoi cyngor ac arweiniad ynglŷn â helpu dysgwyr gyda dyslecsia.

Cymdeithas Cynllunio Teulu 0845 122 8690 www.fpa.org.uk
Mae'n rhoi cyngor a gwybodaeth i filoedd o bobl am iechyd rhyw bob blwyddyn ac mae'n ymgyrchu i wella gwasanaethau iechyd rhyw.

FRANK 0300 123 6600 www.talktofrank.com
Cyngor cyfrinachol am ddim ynglŷn â chyffuriau.

Furniture reuse network 0845 602 8003 www.frn.org.uk
Mae’n darparu rhestr o sefydliadau Ailddefnyddio yn eich ardal leol.

Cymdeithasau Tai Local Numbers www.gov.uk/housing-association-homes/apply-for-a-home
Mae'n rhoi manylion am gymdeithasau tai yn eich ardal leol.

Gweithgor Iechyd a Diogelwch www.hse.gov.uk
Mae'n rhoi cyngor ac arweiniad ynglŷn â materion yn ymwneud ag iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Canolfannau Gwaith Rhifau lleol www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
Corff llywodraethol sy’n gallu helpu pobl i ddychwelyd i waith neu newid gyrfa.

Canolfannau Hamdden Rhifau lleol www.leisurecentre.com/FindCentre
Mae gan leisure centre.com gampfeydd, neuaddau chwaraeon a phyllau nofio ledled y Deyrnas Unedig.

Life Coach Directory www.lifecoach-directory.org.uk/

Cymdeithas Mind 0300 1233393 www.mind.org.uk
Mae'n rhoi cyngor ac arweiniad ynglŷn â materion iechyd meddwl.

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 0300 500 5000 www.moneyadviceservice.org.uk
Cyngor diduedd am ddim ynglŷn â dyledion.

Llinell Gymorth Genedlaethol Bwlio 0845 225 5787 www.nationalbullyinghelpline.co.uk
Mae’n rhoi cyngor ac arweiniad cyfrinachol ynglŷn â phob mater sy’n ymwneud â bwlio.

National Rail 0845 748 4950 www.nationalrail.co.uk
Cyngor ynglŷn ag amserlenni a gwasanaethau trenau.

Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr 0845 521 0262 www.nus.org.uk
Undeb myfyrwyr. Fel dysgwyr sy’n dysgu yn y gwaith, gallwch ymuno â’r UCM.

Heddlu 101 www.police.uk
Gall hwn gynnig gwybodaeth a chyfleoedd i adrodd ynghylch materion sydd heb fod yn rhai brys

Recycle For your Community Rhifau lleol www.recycleforyourcommunity.com
Mae'n rhoi gwybodaeth am ailgylchu yn eich ardal.

Samariaid 0845 7909090 www.samaritans.org.uk
Mae'n cynnig cymorth emosiynol cyfrinachol i bobl sy’n gofidio, anobeithio neu’n teimlo fel lladd eu hunain.

Train line www.thetrainline.com
Mae'n cynnig cyngor ynglŷn â’r trefniadau teithio rhataf ar drenau.

Cymorth i Ferched Rhifau lleol www.womensaid.org.uk
Mae'n cynnig cyngor a chymorth i ferched a theuluoedd mewn angen.

WRAP 0800 1002040 www.wrap.org.uk
Mae'n rhoi gwybodaeth am ailddefnyddio ac ailgylchu.