Ffoniwch Ni’n Nawr 02920 799 133

Croeso i’r Porth Dysgwyr ar wefan t2 Group


Mae’r adran hon o’r wefan yn ceisio rhoi’r holl gyngor a’r arweiniad sydd ei angen ar staff, dysgwyr a phartneriaid t2 tra maen nhw’n dilyn cwrs hyfforddi gyda t2 group.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi wella ein gwasanaethau.

Mwy o wybodaeth?


Y gwelliannau diweddaraf a wnaed o ganlyniad i’ch adborth yn 2013:

 • Darparu gwasanaethau cefnogi dysgu ychwanegol fel darllen, ysgrifennu neu fathemateg – datblygu gwefan benodedig. www.helpwithenglishandmaths.co.uk uk sy’n rhoi cyfle i chi gael sgwrs ar-lein gyda thiwtor penodedig.
 • Darparu cymorth ar gyfer materion personol a allai eich helpu i aros ar eich cwrs/hyfforddiant - datblygu gwefan benodedig www.mylearningcoach.co.uk sy’n rhoi cyfle i chi gael sgwrs ar-lein gyda hyfforddwr penodedig a chyrsiau e-ddysgu mewn meithrin hyder, codi hunan barch, ymdopi â straen, rheoli tymer.
 • Gwella sgiliau Cymraeg – Datblygu cwrs dysgu Cymraeg 30 wythnos am ddim ar gyfer dysgwyr mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd gan ddefnyddio ffeiliau-sain i wella ynganiad.
 • Eich helpu i fyw mewn ffordd iach – Datblygu ‘cynghorion gorau ar gyfer ffordd o fyw iach’ gan Christian Malcolm ar gyfer y porth dysgwyr a chylchgrawn y dysgwyr, ‘Achievers Edge’.

Rhowch wybod i ni sut y gallwn wella ein gwasanaethau?

Yma yn t2 group rydym yn ymdrechu’n barhaus i sicrhau rhagoriaeth ym mhob agwedd o’n gwaith.

Rydym yn awyddus i wybod eich barn er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ein hymrwymiadau i chi a’n safonau gwasanaeth fel y manylir yn ein Strategaeth Cynnwys Dysgwyr.

Ein nod yw eich helpu i gau’r bwlch rhwng eich perfformiad presennol a’ch potensial a sicrhau eich bod yn cyrraedd eich nod.

I sicrhau hyn credwn fod angen eich cynnwys yn y broses o fodloni eich anghenion, a gwella.

Hoffem i chi fyfyrio ar eich profiad dysgu gyda t2 group a rhoi adborth gwerthfawr i ni.

Dyma restr o’r ffyrdd y gallwch ein helpu i wneud hyn:

 • Yn ystod yr Arweiniad Cychwynnol pan ydym yn eich cyfarfod y tro cyntaf i drafod eich anghenion a’ch dyheadau ar gyfer eich dysgu
 • Yn ystod adolygiadau cynnydd rheolaidd drwy gydol eich dysgu gyda’n PDM (Aseswr) i sicrhau eich bod yn gwneud cynnydd
 • Pan fo ein tîm ansawdd yn arsylwi ar ein PDMs (Aseswyr) yn eich asesu i sicrhau eu bod yn gwneud gwaith da
 • Bob chwe mis drwy holiadur y byddwn yn ei anfon atoch a phob blwyddyn drwy holiadur y bydd y Llywodraeth yn ei anfon atoch
 • Trwy ein hadran Llais y Dysgwr a’r Porth Dysgwyr ar wefan t2 group
 • Ar ddiwedd eich dysgu, pan ydym yn eich cynghori ynglŷn â’r camau nesaf posibl ar gyfer eich dysgu neu i ddatblygu eich gyrfa

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni, rydym yn dadansoddi’r holl wybodaeth y byddwn yn ei chasglu bob chwarter, ac mae’n cael ei fwydo’n ôl i’r holl dîm gan ein galluogi i wella popeth a wnawn a sicrhau ein bod yn diwallu eich anghenion yn gyson.

Defnyddir yr wybodaeth hon i:

 • Nodi meysydd ar gyfer gwella
 • Datrys problemau a datblygu atebion
 • Ein helpu i osod targedau ar gyfer y dyfodol

Cliciwch yma i weld ein Dogfen Strategaeth Cynnwys Dysgwyr

Enw * Cwmni
Eich e-bost * Rhif ffôn
Sut gallwn ni wella? *
* Meysydd mandadol