× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Am

.
Cardiff and Vale University Health Board NHS logo

 

Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu gwasanaethau gofal iechyd I boblogaeth leol o dua 475,000 o bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a Dyffyn Morgannwg. Maen nhw hefyd yn darparu gwasanaethau gofal iechyd arbenigol I gleifion o ardaloedd eraill yng Nghymru a Lloegr. Mae’r Brifysgol hefyd yn gyfrifol am swyddogaethau hybu iechyd a swyddogaeth iechyd y cyhoedd, yn ogystal a darparu gwasanaethau gofal sylfaenol lleol (meddygfeydd teulu, deintyddion, optometryddion a fferyllwyr cymunedol) a rhedeg ysbytai, canolfannau iechyd, timau iechyd cymunedol a gwasanaethau iechyd meddwl. Mae’r brifysgol yn gwario dros £1.2 biliwn bob blwyddyn wrth ddarparu’r gwasanaethau amrywiol hyn ac yn cyflogi tua 14,000 o staff.

Dadlwythwch yr
astudiaeth achos hon

Her Sefydliadol

.

Ers cyflwyno’r Ardoll Brentisiaethau, mae pwysigrwydd cynyddu cyfleoedd a ariennir yn llawn wedi codi’n sylweddol ar agenda’r Brifysgol. Mae’r angen I adeiladu gweithlu cynaliadwy a galluog wedi’I gysylltu’n uniongyrchol gyda’u prosiect 10 mlynedd ‘Shaping Our Future Wellbeing’.

Yr her sy’n eu hwynebu yw’r diwylliant yn y sefydliad a gweld buddion Prentisiaethau, nid yn unig I’r staff presennol, ond I brentisiaid lefel mynediad hefyd. Mae gwaith sylweddol yn cael ei wneud I gefnogi’r agenda hon ac mae’r Brifysgol eisoes wedi gweld cynnydd sylweddol yn y chwe mis diwethaf yn ey derbyn o’I gymharu a blynyddoedd blaenorol.

Ein datrysiad

.

Mae t2 wedi bod yn gweithio gyda’r Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am nifer o flynyddoedd gan ddarparu ystod eang o Brentisiaethau gan gynnwys Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Iechyd Clinigol ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae rheolwr cyfrif ymroddgar a staff sydd wedi ennill dealltwriaeth fanwl o’r sefydliad a’r anghenion manwl-gywir pob dysgwyr unigol yn allweddol.

Y canlyniad

.

“Mae ein profiad o grwp T2 wedi bod yn dda iawn. Mae gennm brif bwynt cyswllt a thim ymroddedig yn gweithio ar ein safleoedd I gefnogi ein dysgwyr. Maent yn groesawgar ac yn delio gydag ymholiadau a chofrestriadau mewn modd amserol. Rydym yn cynnal cyfarfodydd misol yn rheolaidd I fonitro cynnydd dysgwyr ac I dynnu sylw at unrhyw achosion sy’n achosi pryder. Mae T2 hefyd yn darparu cefnogaeth ychwanegol I’r dysgwyr sydd ei angen er mwyn ei alluogi I gyflawni’r cymhwyster. Mae grwp T2 yn darparu Prentisiaethau yn ddwyieithog sy’n fantais enfawr I ni ac yn cwrdd ag anghenion y staff sy’n gweithio patrymau shifftiau ble mae staff yn gweithio nosweithiau.

Rwyf yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth a ddarperir I’r UHB.”

<

Emma Bendle

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Cliciwch dolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r grŵp t2.

Mae grŵp t2 a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.