× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Gweld y dudalen yn Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Hyd 11 mis

Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth

.

 

 

Cynlluniwyd Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer dysgwyr mewn ystod eang o leoliadau.

Mae'r Brentisiaeth hon wedi'i chynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n ddarpar reolwyr ond nad ydynt eto mewn rôl arwain a rheoli yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd cwblhau'r cymhwyster hwn yn eich galluogi i ddatblygu, darparu a chynnal ymarfer sy'n cefnogi canlyniadau cadarnhaol unigolion yn eich gweithle/lleoliad.

Bydd y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn eich galluogi i ddatblygu a dangos eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth, eich ymddygiadau, eich sgiliau a'ch ymarfer yng nghyd-destun eich llwybr dewisol. Yn benodol, byddwch yn gallu dangos eich bod yn gallu:

 • datblygu a chymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn eich llwybr dewisol
 • datblygu a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaethau, modelau a dulliau sy’n berthnasol i'ch llwybr dewisol
 • datblygu a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i gynnal a gwella canlyniadau i unigolion o fewn eich llwybr dewisol
 • datblygu fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol, ac fel meddylwyr beirniadol a myfyriol gyda meddyliau chwilfrydig yng nghyd-destun eich llwybr dewisol
 • defnyddio dull chwilfrydig, beirniadol o wahaniaethu rhwng ffeithiau a barn; i lunio dadleuon a ffurfio barn wybodus yng nghyd-destun eich llwybr dewisol o fewn lleoliadau/cyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol
 • datblygu hunanymwybyddiaeth er mwyn gwella ymarfer yn eich llwybr dewisol
 • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau person-plentyn-ganolog ar draws ystod o leoliadau / cyd-destunau
 • defnyddio sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol fel y bo'n briodol o fewn eich rôl

Drwy gydol y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, canolbwyntir ar sut y byddwch yn dangos eich gallu i gefnogi a chyflwyno arferion gwell o fewn ardal llwybr a ddewisir.

Sut rydym yn darparu’r rhaglen hon

Caiff y rhaglen hon ei darparu ar sail un i un gan eich Rheolwr Datblygiad Personol penodedig eich hun.

Byddant yn cyfarfod â chi bob mis (wyneb yn wyneb neu’n rhithwir) i ddarparu addysg a hyfforddiant i'ch helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a'ch tywys drwy'r rhaglen.

Yna, byddant yn asesu eich cymhwysedd drwy arsylwi sut rydych yn defnyddio'r sgiliau newydd yn y gwaith a'ch helpu i ddatblygu portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod wedi bodloni'r gofynion.

Bydd hyn yn cynnwys prosiect sy'n cynnwys cyfres o dasgau ysgrifenedig, arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thrafodaeth broffesiynol.

Cymwysterau sydd wedi'u cynnwys yn y Brentisiaeth hon

Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus byddwch yn cyflawni'r canlynol cymwysterau:

 • Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif Lefel 2 (os oes angen)
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu Lefel 2 (os oes angen)
 • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol Lefel 2 (dewisol)

Er mwyn ennill y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rhaid i chi gyflawni cyfanswm o 62 credyd o leiaf (bydd hyn yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd gennych)

Prif Gwybodaeth

.

Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Arfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.