× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Gweld y dudalen yn Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Hyd 14 mis

Prentisiaeth Lefel 2 mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol)

Am y Brentisiaeth hon

.

 

 

Cynlluniwyd Prentisiaeth Lefel 2 mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol) ar gyfer dysgwyr mewn ystod eang o leoliadau.

Mae'r Brentisiaeth Sylfaen mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol) ar gyfer Cynorthwywyr Gofal Iechyd sy'n gweithio mewn ysbyty clinigol yng Nghymru. Nod y Brentisiaeth hon yw darparu'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol i ddod yn gymwys i gefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol i ddarparu dyletswyddau clinigol o fewn darpariaeth iechyd.

I gyflawni'r Brentisiaeth hon, rhaid i chi fod yn cael eich cyflogi gan Wasanaeth Iechyd Cymru mewn rôl sy'n darparu sgiliau clinigol. Yn benodol, dylech allu dangos eich bod yn:

  • hyrwyddo dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
  • gallu lleihau'r risg o haint mewn lleoliadau gofal iechyd o fewn y GIG yng Nghymru
  • deall egwyddorion diogelu ac amddiffyn
  • defnyddio sgiliau cyfathrebu, rhifedd a chymhwysedd digidol fel sy'n briodol yn eich rôl

Yn ystod eich cyfnod dysgu, byddwch yn adeiladu 'pecyn' o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau er mwyn i chi allu cyflawni eich rôl eich hun yn effeithiol. Bydd yr hyn y byddwch yn ei ddysgu yn eich cefnogi i gymryd cyfrifoldeb am roi eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau ar waith, meithrin annibyniaeth, ymreolaeth a'r hyder angenrheidiol ar gyfer swyddi ar y lefel hon.

Sut rydym yn darparu'r rhaglen hon

Caiff y rhaglen hon ei darparu ar sail un i un gan eich Tiwtor Gofal Iechyd Clinigol arbenigol penodedig eich hun.

Byddant yn cyfarfod â chi bob mis (wyneb yn wyneb neu'n rhithwir) i ddarparu addysg a hyfforddiant i'ch helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a'ch tywys drwy'r rhaglen.

Yna bydd yn asesu eich cymhwysedd trwy arsylwi arnoch chi'n defnyddio'r sgiliau newydd yn y gweithle a'ch cynorthwyo i ddatblygu portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod wedi bodloni'r gofynion.

Cymwysterau sydd wedi'u cynnwys yn y Brentisiaeth hon

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni'r cymwysterau canlynol:

  • Prentisiaeth Sylfaenol mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol)
  • Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru
  • Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Lefel 1 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu Lefel 1 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol Lefel Mynediad 3 (os oes angen)

Prif Gwybodaeth

.

Prentisiaeth Lefel 2 mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol)

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.