× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Gweld y dudalen yn Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Hyd 13 mis

Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Gwybodaeth

.

 

 

Cynlluniwyd Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 ar gyfer dysgwyr mewn ystod eang o leoliadau.

Bydd Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 yn eich galluogi i ddatblygu a dangos eich gwybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiad, sgiliau ac ymarfer mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol. Yn benodol, byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall ac yn arfer yr egwyddorion a'r gwerthoedd sy'n sylfaen i iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, ymwybyddiaeth o bolisïau allweddol a sut i gymhwyso ystod o dechnegau datrys problemau.

Mae hwn yn gymhwyster cymharol newydd i unigolion sy'n gweithio yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau angenrheidiol er mwyn cyflawni'r cymhwyster hwn yn adeiladu ar gynnwys y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Craidd (Oedolion) a bydd yn adlewyrchu ar draws eich rôl a’ch cyfrifoldebau uwch.

Sut rydym yn darparu'r rhaglen hon

Caiff y rhaglen hon ei darparu ar sail un i un yn eich gweithle gan eich Rheolwr Datblygiad Personol penodedig eich hun.

Byddant yn cwrdd â chi bob mis (wyneb yn wyneb neu’n rhithwir) i ddarparu addysg a hyfforddiant i’ch helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a'ch tywys trwy'r rhaglen.

Yna byddant yn asesu eich cymhwysedd trwy arsylwi arnoch yn rhoi'r sgiliau newydd ar waith yn y gweithle a'ch helpu i ddatblygu portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod wedi cwrdd â gofynion y Brentisiaeth.

Cymwysterau sydd wedi'u cynnwys yn y Brentisiaeth hon

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni'r cymwysterau canlynol:

  • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Tystysgrif Lefel 2 City & Guilds mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
  • Tystysgrif Lefel 3 City & Guilds mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
  • Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Lefel 2 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu Lefel 2 (os oes angen)

Prif Gwybodaeth

.

Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.